Conveni de col·laboració amb Grup Qualia

Facebook Gmail Twitter Like Conveni per a l’aplicació de la normativa de protecció de dades Des de la UBC hem establert un conveni de col·laboració amb Grup Qualia per tal de pal·liar aquesta necessitat per tots els nostres associats. A continuació els detallo la relació de serveis que tenim a la seva disposició i els […]

Conveni per a l’aplicació de la normativa de protecció de dades

Des de la UBC hem establert un conveni de col·laboració amb Grup Qualia per tal de pal·liar aquesta necessitat per tots els nostres associats.

A continuació els detallo la relació de serveis que tenim a la seva disposició i els descomptes per ser associat de UBC

_______________________________________________________________________________________

ADAPTACIÓ A LA NOVA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES RGPD

-Avaluació d’impacte si fos necessari.

-Redacció del Document de Seguretat.

-Redacció clàusules legals RGPD i contractes amb tercers.

-Redacció de política de privacitat.

-Assistència jurídica.

PREU SENSE DESCOMPTE=399€ (empreses entre 1 i 5 treballadors)

PREU DESCOMPTE 60% UBC=159€ + 1 curs bonificat (1er any)

79€ + 1 curs bonificat (2 any)

_______________________________________________________________________________________

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

-Accés a la plataforma web per la seva autogestió.

-Assessorament en avaluació de riscos.

-Assessorament del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

PREU SENSE DESCOMPTE=149€ (empreses entre 1 i 5 treballadors)

PREU DESCOMPTE 60% UBC=59€ + 1 curs bonificat

_______________________________________________________________________________________

SERVEI DE CONSULTORIA APPCC I AL.LÈRGENS

-Check-list presencial per l’avaluació de tots els punts crítics de l’establiment.

-Entrega del manual personalitzat amb les fitxes de control.

-Certificat d’inici de compliment en APPCC i Al·lèrgens.

-Possibilitat de redacció de carta d’al·lèrgens (199€)

PREU SESNSE DESCOMPTE=199€ (empreses entre 1 i 5 treballadors)

PREU DESCOMPTE 60% UBC=79€ + 1 curs bonificat

_______________________________________________________________________________________

SERVEI BÀSIC LSSI

Amb la contractació d’altres serveis esmentats, aquesta li queda per 99€

Desde la UBC hemos establecido un convenio de colaboración con Grupo Qualia para paliar esta necesidad para todos nuestros asociados.
A continuación detallo la relación de servicios que tenemos a su disposición y los descuentos por ser asociado de UBC

______________________________________________________________________________________

ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS RGPD
-Evaluación de impacto si fuera necesario.
-Redacción del Documento de Seguridad.
-Redacción cláusulas legales RGPD y contratos con terceros.
-Redacción de política de privacidad.
Asistencia jurídica.

PRECIO SIN DESCUENTO = 399 € (empresas entre 1 y 5 trabajadores)
PRECIO DESCUENTO 60% UBC = 159 € + 1 curso bonificado (1er año)
79 € + 1 curso bonificado (2 año)
______________________________________________________________________________________

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-Acceso a la plataforma web para su autogestión.
Asesoramiento en evaluación de riesgos.
-Asesoramiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

PRECIO SESNSE DESCUENTO = 149 € (empresas entre 1 y 5 trabajadores)
PRECIO DESCUENTO 60% UBC = 59 € + 1 curso bonificado
_______________________________________________________________________________________

SERVICIO DE CONSULTORÍA APPCC Y alérgenos
-Check-list presencial para la evaluación de todos los puntos críticos del establecimiento.
-Entrega del manual personalizado con las fichas de control.
-Certificado de inicio de cumplimiento en APPCC y Alérgenos.
-Posibilidad de redacción de carta de alérgenos (199 €)

PRECIO SESNSE DESCUENTO = 199 € (empresas entre 1 y 5 trabajadores)
PRECIO DESCUENTO 60% UBC = 79 € + 1 curso bonificado
_______________________________________________________________________________________

SERVICIO BÁSICO LSSI

Con la contratación de otros servicios mencionados, ésta le queda por 99 €

Treballem per a Vosaltres.

Direcció 

Camí de les Tres Eres, 3, 1-1

43850 Cambrils

Telèfon

977 79 16 88

Email

ubc@ubcambrils.com

Segueix-nos

Utilitzem cookies per a poder-te oferir una millor experiència. Si cliques \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Acceptar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", consenteixes l \\\\\\\'ús de totes les cookies en el site    Configurar i més informació
Privacidad